Technický dozor investora

Zajistíme pro Vaši stavbu technický dozor.

 
 
 

Rozsah služby technického dozoru investora 

 • zabezpečení zahájení (předání staveniště včetně vymezení podmínek provozu staveniště, předání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli) a plynulého pokračování prací na stavbě,
 • kontrola při stavebních pracích a realizaci provozních souborů dle potřeby se zaměřením zejména na plnění kvalitativních a ostatních podmínek smlouvy a závazných českých norem a předpisů,
 • kontrola dodržování harmonogramů a lhůt výstavby, rozpočtové kázně zhotovitele stavby,
 • kontrola a plnění podmínek územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších závazných dokumentů pro výstavbu,
 • zpracování podkladů pro kontrolní dny stavby,
 • organizace kontrolních dnů stavby min. 1 x týdně,
 • porady a účast na jednáních orgánů zadavatele,
 • likvidace faktur a zálohových listů v rozsahu cenové a věcné kontroly způsobem stanoveným vnitřními předpisy zadavatele
 • kontrola dodržování bezpečnosti práce,
 • kontrola dodržování zásad ochrany životního prostředí,
 • organizační zajištění přípravy k předání a převzetí stavby a vlastního přejímacího řízení, včetně zajištění protokolů, atestů, revizních zpráv, písemností a dalších dokladů souvisejících s realizací stavby, jejího uvádění do provozu zkouškami a měřeními od zhotovitele v rozsahu smluv o dílo, oponentura programů zkoušek při individuálních a předkomplexních zkouškách, při komplexním vyzkoušení předání a převzetí jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů stavby v rozsahu plynoucím z uzavřených smluv,
 • kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a zabezpečení jejího případného doplnění a její archivace,
 • spolupráce s dotčenými orgány státní správy v celém průběhu realizace stavby.

Kontaktujte nás

Adresa: Na Řádkách 902/7, 789 01 Zábřeh
Telefon: +420 733 506 391
E-mail: knproject@knproject.cz

Další kontakty